Dataskydd vid AL-KO

Följande integritetspolicy gäller användningen av webbplatsen https://alko-garden.se (i det följande "Webbplats").

Vi lägger stor vikt vid dataskydd. Insamlingen och behandlingen av dina personuppgifter sker i enlighet med gällande bestämmelser om dataskydd, särskilt EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). Vi samlar in och behandlar dina personuppgifter för att kunna erbjuda dig den ovannämnda portalen. Denna policy beskriver hur och för vilket ändamål dina uppgifter samlas in och används och vilka alternativ du har i samband med personuppgifter.

Genom att använda denna webbplats samtycker du till insamling, användning och överföring av dina uppgifter i enlighet med denna integritetspolicy.


1. Ansvarig organ

Ansvarigt organ för insamling, behandling och användning av dina personuppgifter i DSGVO:s mening är:

AL-KO Geräte GmbH
Peter Kaltenstadler, Sergio Tomaciello
Ichenhauser Straße 14
89359 Kötz

Om du vill invända mot insamling, behandling eller användning av dina uppgifter av oss i enlighet med denna integritetspolicy som helhet eller för enskilda åtgärder, kan du invända mot ovan hos nämnda ansvarig organ. Du kan när som helst spara och skriva ut denna integritetspolicy.

2. Allmän användning av webbplatsen

2.1 Åtkomstdata

Vi samlar information om dig när du använder den här webbplatsen. Vi samlar in automatiskt information om ditt användarbeteende och din interaktion med oss och registrera uppgifter till din dator eller mobilenhet. Vi samlar in, lagrar och använder data om varje åtkomst till vårt onlineerbjudande (så kallade serverloggfiler). Till åtkomstdata hör namn och URL, den anropade filen, datum och tidpunkt för anropet, överförd datamängd, meddelande om lyckad hämtning (HTTP-svarskod), typ och version av webbläsare, operativsystem, referreringsadress (dvs. den tidigare besökta sidan), IP-adress och den begärande leverantören.

Vi använder denna loggdata utan tilldelning till din person eller andra profilering för statistiska utvärderingar för drift, säkerhet och optimering av vårt onlineerbjudande, men också för den anonyma insamlingen av antalet besökare på vår webbplats (traffic) samt omfattning och typ av användning av vår webbplats och tjänster, liksom för fakturering, för att mäta antalet klicks som har erhållits av samarbetspartners. Baserat på denna information kan vi tillhandahålla personanpassad och platsrelaterad innehåll och analysera datatrafik, hitta och åtgärda fel och förbättra våra tjänster. Vi förbehåller oss rätten att kontrollera logguppgifterna i efterhand, om det finns en motiverad misstanke om olaglig användning grundad på konkreta indikationer. IP-adresser sparar vi under en begränsad tid i loggarna, om det är nödvändigt av säkerhetsskäl eller för att tillhandahålla tjänster eller avräkning av en prestation, t.ex. om du nyttjar ett av våra erbjudanden. Efter avbrytande av orderprocessen eller efter betalning raderar vi IP-adressen om denna inte längre är nödvändig av säkerhetsskäl. Vi lagrar även IP-adresser när vi har den konkreta misstanken om ett brott som är relaterat till användningen av vår webbplats. Som del i ditt konto sparar vi också datum för ditt senaste besök (t.ex. vid registrering, inloggning, klicka på länkar etc.).


2.2 E-post kontakt

När du kontaktar oss (t.ex. via kontaktformulär eller e-post) sparar vi dina uppgifter om behandlingen av förfrågan samt uppföljningsfrågor som uppstår. Vi lagrar och använder ytterligare personuppgifter endast om du samtycker eller det är lagligt tillåtet utan särskilt samtycke.

2.3 Google Analytics

Vi använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. ("Google"). Google Analytics använder sig av så kallade "cookies", textfiler som är lagrade på din dator och tillåter analys av din användning av webbplatsen. Den genom cookien genererade informationen om användningen av denna webbplats av besökare överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där.

Vid aktivering av IP-anonymisering på denna webbplats blir din IP-adress först förkortad av Google, inom Europeiska unionens medlemsstater eller i andra avtalsslutande stater i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall överförs hela IP-adressen till en Google-server i USA och förkortas där. IP-anonymisering är aktiv på denna webbplats. I vårt uppdrag använder Google denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen för att sammanställa rapporter om aktiviteter på webbplatsen och fler tjänster i samband med användning av webbplatsen och internet.

DIP-adressen som överförs av din webbplats som en del av Google Analytics kommer inte att slås samman med annan data från Google. Du kan hindra lagringen av cookies genom sådan inställning av webbläsarens programvara; vi påminner dig dock om att du i så fall kanske inte har tillgång till alla funktioner på webbplatsen i sin helhet.

Du kan också fånga informationen som genereras av cookien och dess användning av webbplatsrelaterade data (inklusive din IP-adress) till Google och förhindra bearbetning av dessa data av Google genom att ladda ned en browser-plugin på följande länk och installerar denna: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Alternativt till webbläsarens plugin eller i webbläsare på mobila enheter kan du klicka på följande länk för att ställa in en opt-out-cookie, som kommer att förhindra Google Analytics framtida insamling på denna webbplats (denna opt-out-cookien fungerar bara i denna webbläsare och endast för denna domän. Tar du bort cookies från din webbläsare måste du återigen klicka på denna länk): Inaktivera Google Analytics


2.4 Rättslig grund och lagringstid

Rättslig grund för databehandling enligt föregående är artikel 6 para 1 punkt f) GDPR. Våra intressen i databehandlingen är i synnerhet att säkerställa driften och säkerheten av webbplatsen, utredningen av sättet på hur användare nyttjar webbplatsen, och förenklingen av användningen av webbplatsen.

Om inte specifikt anges, lagras personuppgifter endast så länge som detta är nödvändigt för att uppfylla syftet.

3. Dina rättigheter som berörd av databehandlinger

Enligt gällande lagar har du olika rättigheter med avseende på dina personuppgifter. Om du vill hävda dessa rättigheter, vänligen ställ din förfrågan via e-post eller post med en tydlig identifiering av din person till den i punkt 1 nämnda adress. Nedan följer en översikt över dina rättigheter.

3.1 Rätt till bekräftelse och information

Du har när som helst rätten att få bekräftelse från oss om de berörda personuppgifter behandlas. Om så är fallet, har du rätten att av oss gratis erhålla information om dina av oss lagrade personuppgifter tillsammans med en kopia av dessa uppgifter. Dessutom har du rätt till följande uppgifter:

1. Syftet med bearbetningen;
2. Kategorier av personuppgifter som behandlas.
3. Mottagarna eller kategorierna av mottagare, till vilka personuppgifter har lämnats eller fortsatt lämnas, särskilt hos mottagare i tredje land eller hos internationella organisationer;
4. Om möjligt, den planerade varaktigheten för vilken personuppgifterna lagras eller, om det inte är möjligt, kriterierna för varaktigheten;
5. Förekomsten av en rätt till rättelse eller radering av personuppgifter som berör dig, eller begränsning av bearbetning genom ansvarig eller rätt att invända mot denna behandling;
6. Förekomsten av en rätt att överklaga till en tillsynsmyndighet;
7. Om personuppgifterna inte samlas in hos dig, all tillgänglig information om uppgifternas ursprung;
8. Förekomsten av automatiserat beslutsfattande inklusive profilering i enlighet med artikel 22 para 1 och 4 GDPR och - åtminstone i dessa fall - meningsfull information om den inblandade logiken samt konsekvenserna och avsedda effekter av sådan behandling på dig.

Vidarebefordras personuppgifter till tredje land eller till en internationell organisation har du rätt att erhålla lämpliga garantier i enlighet med artikel 46 GDPR i samband med överföringen.

3.2 Rätten till rättelse

Du har rätt att av oss begära omedelbar rättelse av felaktiga personuppgifter. Med hänsyn till syftet har du rätten att begära komplettering av ofullständiga personuppgifter - även med hjälp av en kompletterande förklaring.

3.3 Rätten till radering ("Rätt att bli glömd")

Du har rätten att begära av oss att personuppgifter om dig omedelbart raderas, och vi är skyldiga att omedelbart radera personuppgifter om något av följande skäl föreligger:

1. Personuppgifterna är för de ändamål för vilka de samlats in eller på annat sätt har behandlats, inte längre nödvändiga.
2. Du återkallar ditt samtycke till den behandling som avses i artikel 6 para 1 punkt a GDPR eller artikel 9 para 2 punkt a GDPR, och det saknas någon annan rättslig grund för bearbetningen.
3. Du invänder mot bearbetningen i enlighet med artikel 21 para 1 GDPR och det finns inga legitima skäl för behandlingen, eller om du gör invändning i enlighet med artikel 21 para 2 GDPR mot bearbetningen.
4. Personuppgifterna har behandlats i strid med gällande lag.
5. Borttagningen av personuppgifterna har skett för att uppfylla en laglig förpliktelse enligt unionsrätt eller nationell lag, som vi lyder under.
6. Personuppgifterna har hämtats in motsvarande de erbjudna tjänsterna från informationsföretaget enligt artikel 8 para 1 GDPR.

Om vi har gjort personuppgifterna offentliga och är skyldiga att radera dessa, så vidtar vi med hänsyn tagen till tillgänglig teknologi och genomförandekostnaderna, lämpliga åtgärder, inklusive tekniska åtgärder, för ansvariga för databehandlingen som behandlar personuppgifterna, för att informera dig om att du tar bort alla länkar till dessa personuppgifter eller kopior eller replikationer av sådana personuppgifter.

3.4 Rätten att begränsa bearbetning

Du har rätt att be oss begränsa behandlingen om det finns några av följande förutsättningar:

1. Riktigheten i dina personuppgifter bestrides av dig, och nämligen under en period som tillåter oss att verifiera riktigheten hos dina personuppgifter,
2. Behandlingen strider mot gällande lag och du har vägrat raderingen av personuppgifterna och i stället begär begränsningar i användningen av personuppgifterna,
3. Vi inte längre behöver personuppgifterna för bearbetningsändamål, du dock behöver uppgifterna för att hävda, utöva eller försvara rättsliga krav, eller
4. Du protesterar mot bearbetningen enligt artikel 21 para 1 GDPR så länge det inte är säkert, att de legitima skälen för vårt företag uppväger dina.


3.5 Rätten till dataöverföring

Du har rätten att erhålla dina personuppgifter som du lämnat till oss i ett strukturerat, vanligt förekommande och maskinläsbart format, och du har rätten att överföra dessa data till en annan ansvarig utan hinder, förutsatt att

1. Bearbetningen sker med samtycke i enlighet med artikel 6 para 1 punkt a GDPR eller artikel 9 para 2 punkt a GDPR, eller ett avtal enligt artikel 6 para 1 punkt b GDPR, och
2. Bearbetningen sker med automatiserade metoder.

När du utövar din rätt till dataöverföring i enlighet med punkt 1 har du rätten att få dina personuppgifter direkt överförda från oss till en annan ansvarig, i den mån det är tekniskt möjligt.

3.6 Rätten till invändningar

Du har rätten, av skäl som härrör från din speciella situation, när som helst lämna invändning mot behandling av personuppgifter som rör dem enligt artikel 6 punkt e eller f GDPR göra invändningar; detta gäller även för profilering baserat på dessa bestämmelser. Vi bearbetar personuppgifter inte längre, såvida vi inte kan visa tvingande skälen till behandlingen, som uppväger dina intressen, rättigheter och friheter eller behandlingen är för hävdande, utövande eller försvar av rättsliga krav.

Om personuppgifter behandlas av oss för att driva direktreklam, så har du rätten att när som helst invända mot behandlingen av berörda personuppgifter för syftet med sådan reklam; Detta gäller också för profilering, såvida det gäller sådan direktreklam.

Du har rätten, av skäl som härrör från din speciella situation, att invända mot behandlingen av personuppgifter om dig för vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller för statistiska ändamål i enlighet med artikel 89 para 1 GDPR, om inte behandling är nödvändig för att uppfylla en uppgift av allmänt intresse.

3.7 Automatiserade beslut inklusive profilering

Du har rätten att inte enbart underkastas en automatiserad behandling - inklusive profilering -beslut som ska lämnas till dig har rättsverkan eller påverkar dig på ett liknande sätt.

3.8 Rätten att återkalla ett samtycke om dataskydd

Du har rätt att samtycka till behandling av personuppgifter när som helst att återkalla.

3.9 Rätten att klaga till en tillsynsmyndighet

lt i medlemsstaten där du är bosatta, deras anställningsort eller platsen för den misstänkta förseelsen som du anser att behandlingen av dig berör att personuppgifter är olagliga.

4. Datasäkerhet

Vi gör allt för att säkerställa säkerheten för dina uppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagar och tekniska möjligheter.

Dina personuppgifter kommer att skickas krypterad till oss. Detta gäller dina beställningar och även kundens inloggning. Vi använder kodningssystemet SSL (Secure Socket Layer), men påpekar att dataöverföring via Internet (t.ex. vid kommunikation via e-post) kan ha säkerhetsbrister. Ett komplett skydd av data mot obehörig åtkomst av tredje part är omöjlig.

För att skydda dina uppgifter upprätthåller vi tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som vi alltid anpassar till toppmodern teknik. Vi garanterar inte att vårt erbjudande kommer att finnas tillgängligt vid vissa tidpunkter. Störningar, avbrott eller bortfall kan inte uteslutas. Servrarna vi använder säkras regelbundet noggrant.


5. Automatiserat beslutsfattande

Det finns inget automatiserat beslutsfattande baserat på samlade personuppgifter.

6. Överföring av uppgifter till tredje part, ingen dataöverföring till länder utanför EU

Vi använder i princip din personliga information endast inom vårt företag.

Om och i den mån vi engagerar tredje part i utförandet av avtal (t.ex. logistikleverantörer) får endast dessa personuppgifter i den utsträckning i vilken överföring krävs för motsvarande tjänst.

I händelse av att vi lägger ut vissa delar av databehandlingen ("Order Processing"), förpliktar vi leverantören kontraktsenligt att endast behandla personuppgifter i enlighet med kraven i dataskyddslagar och skydda den registrerades rättigheter.

Dataöverföring till organ eller personer utanför EU förutom i de fall som nämns i denna deklaration i punkt 2.3 äger inte rum och är inte planerat.


7. Dataskyddsansvarig

Om du har fortsatt har några frågor eller oro dataskydd, vänligen kontakta oss genom vår dataskyddsombud:

AL-KO Geräte GmbH
Datenschutzbeauftragter
Ichenhauser Straße 14
89359 Kötz
datenschutz@alko-garten.de

8. Webbanalys med Google Analytics

Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. ("Google"). Google Analytics använder så kallade "cookies", textfiler som lagras på din dator och som gör det möjligt att analysera användningen av webbplatsen. Informationen om användningen av webbsidan och som genereras av sådana cookies överförs vanligtvis till en server hos Google i USA och lagras där. Vid aktivering av IP-anonymisering på denna webbplats förblir din IP-adress förkortad hos Google och kommer att förvaras inom medlemsstaterna i Europeiska Unionen eller av andra parter i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall överförs hela IP-adressen till en Google-server i USA och förkortas där. På uppdrag av operatören av webbplatsen kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av webbsidan, sammanställa rapporter om aktiviteter på webbsidan och tillhandahålla webbplatsen och internetrelaterade tjänster till webbplatsens operatör. Detta genomförs som en del av Google Analytics och när din webbläsare skickar IP-adressen kan den inte slås samman med annan data från Google. Du kan neka användning av cookies genom att välja motsvarande inställningar på din webbläsare; Vi vill dock påpeka att du eventuellt inte kan använda sidan i full utsträckning och i vissa fall kan du inte använda alla funktioner på denna webbplats.

Du kan också förhindra att data som genereras av cookien och som gäller din användning av webbplatsen (inkl. din IP-adress) inte skickas till Google och att dessa uppgifter från Google inte får behandlas. Gör detta genom att ladda ner och installera ett plugin för din webbläsare, se följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Du kan förhindra insamlingen av Google Analytics genom att klicka på följande länk. Du kan förhindra insamlingen av Google Analytics genom att klicka på följande länk.

För mer information om användarvillkor och dataskydd, se villkoren för Google Analytics eller Google Analytics-översikten. Vi påpekar att på denna webbplats har Google Analytics lagt till koden "gat._anonymizeIp ();"för att säkerställa anonym insamling av IP-adresser (så kallad IP-maskering).

9. Användning av Google Remarketing

Denna webbplats använder remarketingfunktionen hos Google Inc. Funktionen är utformad för att presentera intressebaserade annonser för webbsökande i Googles nätverk. En så kallad cookie lagras i webbläsaren hos webbplatsens besökare, vilket gör det möjligt att känna igen besökaren när han ringer till webbsidor som tillhör Googles annonsnätverk. På dessa sidor kan besökare presenteras med annonser som relaterar till innehåll som besökaren tidigare visade på webbsidor som använder Googles remarketingfunktion. Google säger att de inte samlar in några personuppgifter under denna process. Men om du inte vill använda Google Remarketing kan du inaktivera den genom att välja lämpliga inställningar under https://www.google.com/settings/ads vornehmen. AAlternativt kan du inaktivera användningen av cookies för intressebaserad annonsering genom annonsnätverksinitiativet genom att följa anvisningarna i https://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.

10. Google Adwords

Vår webbplats använder Google Conversion-spårning. Om du har nått vår webbplats via en annons som serveras av Google, ställer Google AdWords in en cookie på din dator. Cookie för Conversion-spårning ställs in när en användare klickar på en Google-betjänad annons. Dessa cookies förlorar sin giltighet efter 30 dagar och används inte för personlig identifiering. Om användaren besöker vissa sidor på vår webbplats och cookien inte har löpt ut kan vi och Google känna igen att användaren klickade på annonsen och omdirigerades till den här sidan. Varje Google AdWords-kund får en annan cookie. Cookies kan sålunda inte spåras via AdWords-annonsörernas webbplatser. Denna information som samlats in med hjälp av Conversion-cookien har endast som syfte att skapa Conversion-statistik till AdWords-kunden som har bestämt sig för Conversion-spårning. Kunderna får därmed reda på det totala antalet användare som har klickat på deras annons och har omdirigerats till en sida med en tagg för Conversion-spårning. De får emellertid inte någon information som personligen identifierar användaren.

Om du inte vill delta i spårningsprocessen kan du vägra den önskade inställningen av en cookie - till exempel via en webbläsarinställning som i allmänhet inaktiverar den automatiska inställningen av cookies, eller ställa in din webbläsare för att blockera cookies från domänen googleleadservices.com.

Vänligen observera att du inte kan ta bort opt-out cookies så länge du inte vill spela in mätdata. Om du har raderat alla dina cookies i webbläsaren måste du ställa in respektive opt-out-cookie igen.

11. Integritetspolicy för att använda YouTube

Vår webbplats använder plugins från Google-drivna YouTube-sidan. Webbplatsoperatören är YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. När du besöker en av våra YouTube-pluginaktiverade webbplatser kommer du att vara ansluten till YouTube-servrarna. Den berättar för YouTube-servern vilken av våra sidor du har besökt. Om du är inloggad på ditt YouTube-konto tillåter YouTube dig att associera ditt webbläsarbeteende direkt med din personliga profil. Du kan förhindra detta genom att logga ut från ditt YouTube-konto. Mer information om hur du hanterar användardata finns i YouTube:s integritetspolicy  www.google.de/intl/de/policies/privacy.

12. Använd sociala plugins från Facebook 


Vår webbplats använder sig av så kallade sociala plugins ("plugins") av sociala nätverk Facebook. Denna tjänst erbjuds av företaget Facebook Inc. ("leverantörerna"). Facebook drivs av Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA ("Facebook"). En översikt över plugins och deras utseende finns här: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE.

Om du anropar en sida på vår webbplats som innehåller en sådan plug-in bygger din webbläsare en direkt anslutning till Facebooks servrar. Innehållet i denna plugin överförs från leverantören direkt till din webbläsare och integreras in i sidan. Genom att integrera plug-ins får leverantörerna information om att din webbläsare har anropat specifika sidor på vår webbplats, även om du inte äger eller är inloggad i din profil inom något socialt nätverk. Denna information (inklusive din IP-adress) överförs från din webbläsare direkt till en leverantörens server i USA där den lagras.

Om du är inloggad på ett socialt nätverk kan leverantörerna direkt tilldela besöket av vår webbplats till din profil på Facebook. Om du interagerar med plug-ins såsom „gilla-knappen“, sparas även motsvarande information direkt när den överförs till en server hos leverantören där den lagras. Informationen kommer också att publiceras på det sociala nätverket och visas för dina kontakter.

För att läsa mer om syfte och omfattning av datainsamlingen samt vidare bearbetning och användning av uppgifter från leverantörer, samt dina rättigheter och sätt att skydda din integritet, se leverantörernas sekretesspolicy.

Integritetspolicy för Facebook: https://www.facebook.com/policy.php

Om du inte vill att Facebook direkt associerar de uppgifter som samlats in via vår webbplats med din profil i respektive sociala nätverk, måste du logga ut från respektive nätverk innan du besöker vår webbplats. Du kan även totalt förhindra inläsningen av plugin-program med tillägg för din webbläsare såsom Facebook-plug-in med „Facebook blockeraren“.

13. Använda Facebook Remarketing

Denna webbplats använder remarketingfunktionen "Custom Audiences" från Facebook Inc. ("Facebook"). Denna funktion tjänar till att presentera för besökare på denna webbplats, som en del av sitt besök på det sociala nätverket Facebook, intressebaserade annonser ("Facebook Ads"). För detta ändamål har Facebook-remarketingtaggen implementerats på denna webbplats. Den här taggen används för att göra en direktanslutning till Facebook-servrarna när du besöker webbplatsen. Det överförs till Facebook-servern som du har besökt den här webbplatsen och Facebook tilldelar denna information till ditt personliga Facebook användarkonto. Mer information om undersökning och användning av uppgifter genom Facebook, om dina respektive rättigheter och möjligheter till skydd av din integritet hittar du i Facebooks dataskyddsförklaring på https://www.facebook.com/about/privacy.
Alternativt kan du använda remarketingfunktionen "Custom Audiences " under https://www.facebook.com/settings/?tab=ads. För att göra detta måste du vara inloggad på Facebook.

14. Klarna integritetsmeddelande

VAnvändning av personuppgifter vid val av Klarna som betalningsmetod:

Om du har valt Klarnas betalningstjänst, Klarna faktura och Klarna avbetalning, som betalningsalternativ innebär detta att du har godkänt att vi får bearbeta fakturaköp. Därför kommer man att göra en nödvändig identitets- och kreditkontroll med nödvändiga följande personuppgifter: för- och efternamn, adress, födelsedatum, kön, e-postadress, IP-adress, telefonnummer och de uppgifter som krävs för bearbetning av fakturaköp samt det som ges i samband med beställningen såsom antalet artiklar, artikelnummer, fakturabelopp och procentskatter. Alltså samlas alla dessa uppgifter in och överförs till Klarna. Överföringen av dessa data sker så att Klarna kan bearbeta ditt köp med önskad fakturering och att de kan skapa en faktura samt utföra identitets- och kreditkontroll.

Där har Klarna ett legitimt intresse att föra över personlig information om köparen i enlighet med lagen om integritetsskydd. Därmed krävs detta för att få information från ekonomisk kredit i syfte att göra identitets- och kreditkontroller. I Tyskland kan dessa vara följande kreditbyråer:

| Schufa Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden
| CRIF Bürgel GmbH, Radlkoferstraße 2, 81373 München
|
Creditreform Bremen Dahlke KG, Contrescarpe 17, 28203 Bremen
|
infoscore Consumer Data GmbH, Carl-Bertelsmann-Straße 270, 33311 Gütersloh

I samband med beslutet om inrättande, genomförande eller uppsägning av avtalsmässiga förhållanden, samlar Klarna in och använder information om dessa samt tidigare beteenden för att beräkna sannolikheten att köpare kommer att uppvisa detta beteende i framtiden. Beräkningen av dessa poängvärden via Klarna utförs utifrån en vetenskapligt erkänd matematisk statistisk metodik. Till detta använder Klarna även dina adressuppgifter. Skulle det efter denna beräkning stå klart att din kreditvärdighet är otillräcklig kommer Klarna att informera dig om detta.

Återkallande av användandet av personuppgifter mot Klarna

1. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till Klarnas användning av dina personliga uppgifter. Men Klarna har i förekommande fall fortsatt rätt att behandla, använda och lämna vidare personuppgifter om detta är nödvändigt för den avtalade betalningshanteringen genom Klarnas tjänster, är föreskriven i lag eller är krävt av en domstol eller en myndighet.
2. Naturligtvis kan du när som helst få information om de personuppgifter som lagras av Klarna. Denna rätt garanteras av den federala personuppgiftslagen. Om du skulle vilja göra detta som köpare eller om vill berätta om nödvändiga förändringar angående de data som lagras hos Klarna kan du kontakta datenschutz@klarna.de wenden.


15. Användning av WhatsApp

UVår webbplats hänvisar till tjänsten "WhatsApp" för att kontakta AL-KO service team. En extern applikation av WhatsApp-tjänsten öppnas manuellt eller genom att klicka på en länk. WhatsApp-tjänsten drivs av WhatsApp Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Om du använder WhatsApp-tjänsten överförs dina uppgifter till WhatsApp. Om du använder WhatsApp, godkänner du användar- och dataskyddsvillkor för WhatsApp under https://www.whatsapp.com/legal.

16. Informationstext för annonsörspartnerens online sekretesspolicy för Sovendus Sales (kupongerbjudanden)

Kupongerbjudanden av Sovendus GmbH: För val av ett aktuellt intressant kupongbjudande, pseudonymiserar och krypterar du ditt e-mailadressers hämtade värde och din IP-adress till Sovendus GmbH, Moltkestr. 11, 76133 Karlsruhe (Sovendus) (artikel 6 para.1 punkt f GDPR). E-postadressens pseudonymiserade hashvärde kommer att användas för att ta hänsyn till eventuell invändning mot reklam från Sovendus (artikel 21 para3, artikel 6 para1 punkt c GDPR). IP-adressen används av Sovendus uteslutande för datasäkerhetsändamål och är vanligtvis anonymiserad efter 7 dagar (artikel 6 para1 punkt f GDPR). Dessutom kommer vi att överföra fakturera ordernummer, ordervärde med valuta, sessions-ID, kupongkod och tidsstämpel till Sovendus (artikel 6 para.1 punkt f GDPR).

Om du är intresserat av ett kupongerbjudande från Sovendus finns det ingen reklamkonflikt med din e-postadress och du klickar på kupongbannern som bara visas i det här fallet. Vi kommer att kryptera din adress, namn och e-postadress till Sovendus för förberedelse av kupongen (artikel Art. 6 para.1 b, f DSGVO).

För mer information om behandlingen av dina uppgifter hos Sovendus, vänligen se vår integritetspolicy online under www.sovendus.de/datenschutz.


17. Informationstext för annonseringspartnerns online-integritetspolicy för Outbrain (Native Ads and Remarketing))

Den här webbplatsen använder teknik från Outbrain Inc. ("Outbrain", 39W 13th Street New York, NY 10011 USA). Detta gör det möjligt att specifikt rikta dessa Internetanvändare med reklam på webbplatser hos våra partners som redan är intresserade av våra erbjudanden eller att samla in data om dem. Tekniken beror på en cookiebaserad analys av användarbeteende. Denna annons visas bara på Outbrain-reklam, antingen på Outbrain Engages annonsutrymme eller på Outbrain Extended Network. Om du inte vill visa intressebaserad annonsering kan du inaktivera den här funktionen här: https://www.outbrain.com/legal/privacy#advertising_behavioral_targeting

18. Använda Google Maps

Vår webbplats använder Google Maps kartläggningstjänst som tillhandahålls av Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). För att Google-kartor vi använder att vara med och visas i din webbläsare måste din webbläsare kunna ansluta till en Google-server, som också kan vara lokaliserad i USA när du besöker kontaktsidan. Om personuppgifter överförs till USA, har Google anpassat sig till EU-USA:s sekretessskydd. Detta ger Google informationen om att din IP-adress har använts för att komma åt kontaktsidan på vår webbplats. Rättslig grund är artikel 6 para. 1 s. 1 punkt f GDPR, baserat på vårt legitima intresse för integrationen av en karttjänst för att etablera kontakt.

Om du besöker tjänsten Google Maps på vår webbplats när du är inloggad på din Google-profil kan Google också länka den här händelsen till din Google-profil. Om du inte vill vara associerad med din Google-profil måste du logga ut från Google innan du kontaktar vår kontaktsida. Google lagrar dina data och använder den för annonsering, marknadsundersökningar och personlig visning av Google Maps. Du kan göra invändningar mot denna datainsamling mot Google. Vänligen se Googles sekretesspolicy och användarvillkoren för Google Maps för mer information. 


19. Använda Re-Targeting Criteo

Vår webbplats använder cookies / annonserings-ID för kampanjändamål. Detta gör det möjligt för oss att visa våra annonser till besökare som är intresserade av våra produkter genom relaterade webbplatser, appar och e-post. Re-targetingtekniken använder cookies eller reklam-ID och visar annonsering baserat på ditt tidigare användarbeteende. För att vägra denna intressebaserade annonsering, besök följande webbplatser:
https://www.networkadvertising.org/choices
https://www.youronlinechoices.com

Vi kan utbyta information som tekniska identifierare från din registreringsinformation på vår webbplats eller vårt CRM-system med betrodda annonspartners. På det sättet kommer dina enheter och/eller miljöer att länka och det erbjuder dig en sömlös användarupplevelse med de enheter och miljöer du använder. För mer information om dessa länkningsmöjligheter, se Dataskyddsförklaringen, som du hittar på ovan nämnda plattformar eller i stycket Förklaringen nedan.

Sekretesspolicy för Criteo: https://www.criteo.com/de/privacy

Lagring av Criteo baseras på artikel 6, para. 1 punkt f i GDPR. AL-KO Geräte GmbH har ett berättigat intresse av att visa information skräddarsydd för användaren. Detta mot bakgrund av användarrelaterad annonsering.

20. Använda  Doubleclick by Google

Vår webbplats använder DoubleClick by Google, en tjänst från Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). DoubleClick använder cookies och liknande teknik för att visa annonser som är relevanta för dig. Användning av DoubleClick gör det möjligt för Google och dess associerade webbplatser att visa annonser baserat på tidigare besök på våra eller andra webbplatser på Internet. Data som samlas in i detta sammanhang kan överföras av Google för utvärdering till en server i USA och lagras där. Om personuppgifter överförs till USA har Google anpassat sig till EU-US Privacy Shield  (https://www.privacyshield.gov/welcome).

Du kan förhindra lagring av cookies genom att ställa in din webbläsare i enlighet med detta (som beskrivet ovan). Vi påpekar dock att du i det här fallet inte kan använda alla funktioner på webbplatsen i sin helhet. Du kan också förhindra att Google samlar in den cookiegenererade och webbplatsrelaterade informationen och hur Google behandlar den data genom att hämta och installera plugin för DoubleClick Disable Browser. Som ett alternativ till webbläsarens plug-in eller i webbläsare på mobila enheter kan du stänga av knappen Personlig annonsering i Googles annonsinställningar. I så fall visar Google bara generell annonsering som inte har valts utifrån den information du har samlat om dig.

Mer information finns i Googles sekretesspolicy (https://policies.google.com/privacy?hl=de).
Lagring av Google DoubleClick bygger på artikel 6 para. 1 punkt f i GDPR. AL-KO Geräte GmbH har ett berättigat intresse av att visa information skräddarsydd för användaren. Detta mot bakgrund av användarrelaterad annonsering.

21. Bing annonser

Vår webbplats använder Bing Ads, en tjänst från Microsoft Corporation, ett Microsoft-sätt, Redmond, WA 98052-6399, USA ("Microsoft"). Microsoft använder cookies och liknande teknik för att visa annonser som är relevanta för dig. Användning av denna teknik gör det möjligt för Microsoft och dess associerade webbplatser att visa annonser baserat på tidigare besök på våra eller andra webbplatser på Internet. Data som samlas in i detta sammanhang kan överföras av Microsoft för utvärdering till en server i USA och lagras där. Om personuppgifter överförs till USA har Microsoft anpassat sig till EU-USA:s sekretessskydd. EU-US Privacy Shield: (https://www.privacyshield.gov/welcome).

Du kan förhindra lagring av cookies genom att ställa in din webbläsare i enlighet med detta (som beskrivet ovan). Vi påpekar dock att du i det här fallet inte kan använda alla funktioner på webbplatsen i sin helhet. Du kan också förhindra att Microsoft samlar in data som genereras av cookies och som är relaterade till din användning av webbplatsen, samt att behandla sådan information av Microsoft, genom att inaktivera de personliga annonserna på Microsofts ansvarsfriskrivningssida. (https://advertise.bingads.microsoft.com/de-de/ressourcen/richtlinien/personalisierte-anzeigen).

22. Paypal

De personuppgifter som samlas in av oss kommer att vidarebefordras till transportföretaget som beställts för leveransen inom kontraktets omfattning, i den mån det är nödvändigt för leveransen av varorna. Överföringen innehåller endast uppgifter som är nödvändiga för leveransen av varorna.

För betalningar via PayPal, kreditkort via PayPal, direkt debitering via PayPal eller - om erbjuds - "köp på faktura" via PayPal, överför vi vidare betalningsuppgifter till Paypal (Europe) S.à r.l et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (nedan kallad "PayPal"). PayPal förbehåller sig rätten att genomföra en kreditkontroll vid betalningar via PayPal, direktdebitering via PayPal eller - om så erbjuds - "köp på faktura" via PayPal. Utfallet av kreditkontrollen beträffande statistisk sannolikhet för utebliven betalning används av PayPal för att besluta om tillhandahållandet av respektive betalningsmetod. Kreditinformationen kan innehålla sannolikhetsvärden (så kallad scoring). I den mån som scoring ingår i resultatet av kreditvärderingen baseras den på ett vetenskapligt erkänt matematiskt-statistiskt förfarande. Scoring-beräkningen av scoring inkluderar bland annat adressdata. Du kan när som helst invända mot denna behandling av dina uppgifter genom att skicka ett meddelande till PayPal. PayPal kan dock ha rätt att fortsätta behandla dina personuppgifter om dessa är nödvändiga för slutbetalning enligt kontraktet. För ytterligare information om dataskydd, bland annat beträffande de använda kreditupplysningsinstituten, hänvisas till PayPals integritetspolicy:  https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full


23. Wufoo

När du använder kontaktformuläret, kommer din e-postadress, dina andra kontaktinformationer, information om din yrkesposition och information om din begäran att samlas in och behandlas. Uppgifterna samlas in med hjälp av Wufoo-formulärtjänsten. Denna bearbetar och sparar innehållet du har angett i kontaktformuläret. Beroende på respektive kontaktformulär kan innehållet innehålla följande: företag, namn, e-postadress, telefonnummer, önskad leverantör, fakturanummer, kreditkortsinformation, produktinformation och andra självförklarande fält med individuella förfrågningar. Innehållet bearbetas och sparas endast när du skickar in ett formulär. Du hittar mer information om Wufoos sekretesspolicy här: Wufoo: https://www.wufoo.com/privacy/


23. DIBS

De personuppgifter som samlas in av oss kommer att vidarebefordras till transportföretaget som beställts för leveransen inom kontraktets omfattning, i den mån det är nödvändigt för leveransen av varorna. Överföringen innehåller endast uppgifter som är nödvändiga för leveransen av varorna.

För betalningar via DIBS överför vi vidare betalningsuppgifter till DIBS Payment Services A/S, Arne Jacobsens Allé 13, 1.TV, 2300 København S, Danmark. DIBS ingår i NETS-koncernen. Det är en säker betalningsform som har godkänts av PBS (Pengeinstitutternes BetalingsSystemer). För ytterligare information om dataskydd, hänvisas till DIBS dataskyddsreglerna:

https://www.nets.eu/GDPR

24. Sociala medier


Vi har en egen social media-plats för att hålla kontakten med våra kunder och skicka nyheter från vårt företag.

Vi påpekar att uppgifter från användare utanför EU-området kan behandlas. Detta kan leda till risker för användarna, eftersom till exempel det kan bli svårare att upprätthålla användarnas rättigheter. Med avseende på amerikanska leverantörer certifierade under Privacy Shield, påpekar vi att de är engagerade i att respektera EU:s integritetsstandarder.

Vidare behandlas användarnas data vanligtvis för marknadsundersökningar och reklamändamål. Till exempel kan användarprofiler skapas från användarbeteendet och resulterande användarintressen. Användprofilerna kan i sin tur användas för att placera annonser inom och utanför plattformarna som antagligen stämmer överens med användarnas intressen. För dessa ändamål lagras cookies normalt på användarnas datorer, där användarens beteende och användarnas intressen är lagrade. Dessutom kan data i användarprofilen lagras oberoende av de enheter som används av användarna (särskilt om användarna är medlemmar i respektive plattform och inloggad på dem).

Behandlingen av användarnas personuppgifter baseras på våra legitima intressen i effektiv information av användare och kommunikation med användare i enlighet med art. 6 para. 1 punkt f i GDPR. Om användarna frågas av respektive leverantör för samtycke i databehandlingen (dvs. deras överenskommelse, t.ex. förklara över en kryssruta eller en bekräftelse på en knapp) är rättslig grund för behandlingen av artikel 6 para. 1 punkt a., art. 7 DSGVO.

För en detaljerad beskrivning av respektive behandling och möjligheter till motsägelse (opt-out) hänvisar vi till följande länkad information från leverantören.

Också när det gäller begäran om information och iträdandekraften av användarrättigheter påpekar vi att dessa kan hävdas mest effektivt av leverantörerna. Endast leverantörerna har tillgång till uppgifterna från användarna och kan direkt vidta lämpliga åtgärder och ge information. Om du fortfarande behöver hjälp, kan du kontakta oss.

| Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland) – Sekretesspolicy: https://www.facebook.com/about/privacy/, Opt-Out: https://www.facebook.com/settings?tab=ads und https://www.youronlinechoices.com, Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active
| Google/YouTube (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) – Sekretesspolicy: https://policies.google.com/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated, Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
| Xing (XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Deutschland) – Sekretesspolicy/Opt-Out: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

Vår dataskyddspraxis är i enlighet med EU: s allmänna dataskyddsförordning (EU-DSGVO).

Stand: 25.08.2020


Gillar du cookies?

AL-KO Geräte GmbH och våra partners behöver ditt samtycke (klicka på "Jag godkänner") för att lagra "cookies" på din enhet (individuell information såsom IP-adress, användar-ID, webbläsarinformation) i syfte att anpassa annonser och innehåll , mäta effektivitet och få kunskap om målgrupper och produktutveckling. Mer information om samtycke och inställningsmöjligheter finns här. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke genom att klicka på "Avvisa cookies" på vår webbplats.

Dataskydd

AL-KO Geräte GmbH samarbetar med partners som behandlar data som hämtats från din enhet (spårningsdata) för sina egna ändamål (t.ex. att skapa profiler) / för tredjepartsändamål. Av denna anledning behöver vi ditt samtycke till insamling och vidare bearbetning av denna spårningsinformation. Spårningsdata samlas bara in när du klickar på knappen "Jag håller med" som anges på bannern. Partnerna är följande företag: Facebook Ireland Limited, Google Inc., Microsoft Ireland Operations Limited, Outbrain Inc., Criteo SA, The Rocket Science Group LLC.

Mer information om dessa partners databehandling finns i dataskyddsdeklarationen. Informationen finns också tillgänglig via en länk i bannern.