Råd om miljövänlig avfallshantering av uttjänta batterier eller elektrisk och elektronisk utrustning med inbyggt batteri

Kassering av avfall från elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) och batterier

Elektriska och elektroniska produkter och batterier ska inte kasseras som hushållsavfall utan måste lämnas in till återvinning. Detta anges av symbolen nedan med en överkryssad soptunna på elektriska eller elektroniska produkter och batterier. Några AL-KO batterier är märkta med den kemiska beteckningen Pb (bly). Om tecknet Pb visas under papperskorgen betyder det att batteriet innehåller mer än 0,004% bly. Detta är ett särskilt skadligt ämne och det är därför extra viktigt att dessa batterier samlas in.

 

Genom att säkerställa att elektriska och elektroniska produkter och batterier kasseras på rätt sätt kan du bidra till att minska potentiellt negativa effekter på miljö och på människors hälsa som kan orsakas av felaktig avfallshantering. Återvinning av dessa material bidrar också till att spara på naturens resurser.

Om du vill ha mer information om retur och återvinning av elektriska och elektroniska produkter och batterier kan du kontakta den tekniska förvaltningen i din kommun, avfallshanteringsföretag eller butiken där du köpte produkten eller batteriet. När det gäller produkter som av säkerhets-, prestanda- eller dataintegritetsskäl måste ha permanent anslutning till ett inbyggt batteri bör batteriet endast bytas av kvalificerad servicepersonal.

För att säkerställa att batteriet och elektrisk och elektronisk utrustning tas om hand på rätt sätt ska du lämna in dessa produkter på lämpligt insamlingsställe för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning och batterier.

 

Råd om miljövänlig avfallshantering av använd olja

Oljeavfallet får inte hällas i avloppet eller kasseras tillsammans med hushållsavfallet. Kemikalierna är giftiga och kan bland annat skada reningsverken. De miljöfarliga ämnena måste istället lämnas in på återvinningsstationen där det farliga avfallet återvinns eller destrueras. För mer information kan du kontakta den tekniska förvaltningen i din kommun.

alist